Generelt
1. Convasti er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter («kunder») kan legge ut oppdrag om avfallshenting på anbud, og hvor avfallshentere («sjåfører») gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om anbud, og gi tilbud på anbudet. Denne prosessen omtales heretter som «tjenesten».

2. Tjenesten leveres av Convasti AS, med organisasjonsnummer 916176464, heretter «Convasti». Ved å bruke tjenesten inngås en avtale mellom Convasti og bruker, og bruker underlegges de vilkår som følger nedenfor.

Vilkår

For kunder
1. Convasti vil utføre en godkjenning av alle oppdrag som legges inn hos oss, det vil si, det som skrives i oppdragsskjema. Convasti forbeholder seg retten til å avvise annonser som strider mot gjeldende lover og regler, og/eller har støtende/misvisende innhold.

2. Convasti er ikke ansvarlig for priser på tjenester da disse avtales kjøper og selger imellom. Kunstig lave priser som gir mistanke om useriøse aktører kan rapporteres inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

3. Convasti kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt måtte oppstå mellom kunder og sjåfører. Skulle du bli utsatt for en negativ hendelse, er det viktig at du dokumenterer forløpet og kontakter nærmeste politikammer.

4. Convasti kommer til å fortsette utviklingen av tjenestene og slik møte kunder og sjåførers behov, og forbeholder seg retten til å endre tjenestenes utseende, inndeling og redaksjonelle innhold uten forutgående varsel.

5. Convasti er uten ansvar for situasjoner som oppstår som følge av forstyrrelse av drift, forsinkelse, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør visning av kundens oppdrag. Kunden oppfordres til å rapportere til Convasti eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som kunden oppdager ved Convastis tjenester.

6. Convasti tar ikke ansvar for innhold i oppdrag formidlet hos Convasti, eller for avtaler om avfallshenting kunde og sjåfør måtte inngå. Alle avtaler skal inngås i kundens eget navn, og for egen risiko og regning. Convasti skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som kundens, eller den potensielle sjåførs, fullmektig, megler, agent eller lignende. Kunden skal holde Convasti skadesløs for ethvert krav knyttet til kundens avtaler om avfallshenting.

7. Både kunde og sjåfør har plikt til å orientere seg om skatteregler som til enhver tid gjelder for jobber utført mellom privatpersoner og bedrifter. Les mer på Skatteetaten.

8. Kunden står som eier av avfallet, sjåfør påtar seg transporten av avfallet for innlevering på kundens vegne. Sjåfør er ansvarlig for sikker transport og riktig innlevering av avfallet på godkjent mottak.

For sjåfører
1. Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Sjåføren registrerer Sjåføren som bruker av Tjenesten. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Sjåføren at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

2. Convasti kan endre vilkårene uten å varsle Sjåføren. Det kan likevel ved vesentlige endringer gis varsel 30 dager før endringen trer i kraft. De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for sjåføren på våre nettsider. Convasti har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på tjenesten uten forutgående varsel. Sjåføren kan ikke overføre sin bruker til andre.

3. Sjåføren er ansvarlig for at opplysningene som gis til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Sjåføren kan oppdatere informasjonen om sin bedrift i løpet avtaleperioden.

4. Sjåføren har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via tjenesten eller på annen måte videreformidle jobber og/eller kundeinformasjon til andre.

5. Anbudene som kunder legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Anbud vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og sjåføren er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdrag som skal utføres.

6. I forbindelse med tilbud må sjåføren oppgi sine bankdetaljer. Dersom sjåfør får tilslag på sitt tilbud av kunde, trekkes gjeldende provisjon til Convasti automatisk fra sjåførs konto. Convasti benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.

Alle beregninger på provisjon til Convasti AS er vist eks. mva. til sjåfører. Til kunden presenterer sjåføren priser inkl. mva

7. Er det ikke dekning på sjåførs konto når Convastis provisjon skal trekkes, kan oppdraget bli kansellert og kunden står fritt til å velge ny sjåfør.

8. Convasti eier alle rettigheter til tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med sjåførens bruk av tjenesten, herunder innholdet på bedriftens profilside, evalueringer osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av tjenesten, for eksempel til ekstern markedsføring av sjåføren, må forhåndsklareres med Convasti.

9. Convasti tilstreber å tilby en god tjeneste til sine brukere. Convasti anser det derfor som ønskelig at kunder evaluerer sjåfører etter at oppdrag er fullført. Sjåføren aksepterer herved at kunder kan evaluere sjåførens innsats og oppdragsutførelse. Convasti påtar seg ikke ansvar for eventuelle ytringer og evalueringer som sjåføren finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Slik mulighet for tilsvar fra bedriften vil kunne bli fjernet av Convasti i enkelte tilfeller eller for hele tjenesten som sådan.

10. Som sjåfør er du ansvarlig for kundens avfall fra du henter det. Avfall skal kastes på avfalls/gjenvinningsstasjoner, leveres til bruktbutikker, egenbruk eller selges videre for bruk. Det er ulovlig å brenne eller dumpe avfallet i naturen. Convasti vil bistå grunneiere og poitiet ved mistanke om villfyllinger eller annen ulovlig håndtering av avfallet. Vi lagrer bilder og informasjon om avfallet.

11. Sjåfører er selv ansvarlig for å følge norsk lov i forhold til skatterapportering og mva. På dine sider vil du ha tilgang til kvitteringer fra Convasti. På Skatteetaten kan du lese mer om dette.

12. Convasti har rett til, permanent eller midlertidig, å stenge sjåførens tilgang til tjenesten dersom sjåføren misligholder sine forpliktelser etter avtalen, herunder blant annet hvis Convasti har kunnskap eller mistanke om at sjåføren eller representanter for sjåføren:

a) Har opptrådt på en måte som anses upassende overfor kunder eller andre
b) Opptrer urimelig i utførelsen av sine tjenester
c) Bruker tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam
d) Publiserer uriktig eller upassende innhold på tjenesten
e) Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske jobber eller evalueringer
f) På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler
g) Opptrer på en måte som er egnet til å skade Convasti eller tjenesten
h) For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene

Convasti vil normalt forsøke å varsle sjåføren om at tilgangen til tjenesten er eller vil bli stengt, og søke å få sjåførens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter Convasti sin mening er tilstrekkelig alvorlig kan Convasti stenge sjåførens tilgang til tjenesten uten forutgående varsel. Stengning medfører ikke at sjåførens betalingsplikt faller bort, og det gis ikke refusjon for den tid tjenesten har vært utilgjengelig. Dersom sjåfør på permanent basis utestenges fra bruk av tjenesten, regnes avtalen som opphørt fra og med utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

13. Convasti forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller lignende som kan være i strid med disse vilkårene, herunder punkt 12, Convastis øvrige vilkår, eller som på annen måte anses som støtende eller upassende eller setter bransjen eller Convasti i et dårlig lys.

14. Convasti kan dele sjåførens data slik som kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse og postadresse med sine samarbeidspartnere for markedsføringsformål.

15. Ved sjåførens vesentlige brudd på disse vilkårene, kan Convasti velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten at det gis noe prisavslag eller erstatning. Sjåføren skal holde Convasti skadesløs for tap som Convasti påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes sjåførens brudd på avtalen eller Convasti sine øvrige vilkår.

16. Convasti kan ikke holdes ansvarlig for noe tap sjåføren måtte lide som følge av feil ved tjenesten, eller som følge av at tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. Convasti er uten ansvar for tap sjåføren måtte lide som følge av feil ved tjenesten, eller som følge av at tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig.

17. Dersom Sjåføren er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan Convasti heve avtalen med umiddelbar virkning. Convasti er ikke ansvarlig for oppdrag sjåføren har påtatt seg.

18. Convasti kan overdra avtalen med sjåføren til tredjepart.

19. Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom sjåføren og Convasti skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Bergen tingrett som verneting.

Design og utvikling: Vidi AS